Pagrindinis meniu
Apie mus

Viešoji įstaiga Liuteronų diakonija

 

Viešoji įstaiga Liuteronų diakonija, tai iš steigėjų turto įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus teikiant paslaugas visuomenės nariams bei vykdant visuomenei naudingą veiklą.

Všį Liuteronų diakonija direktorius Mindaugas Kairys.

Vokiečių g. 20, LT – 01120 Vilnius

 

VEIKLOS SRITYS IR TIKSLAI

 

· Diakonija yra sudėtinė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios socialinės veiklos ir švietimo sistemos grandis, vienijanti Evangelikų liuteronų bažnyčios diakonijas, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios konsistoriją ir kitas Lietuvos bei užsienio šalių evangelikų liuteronų bažnyčiai priklausančias organizacijas.

· Diakonijos paskirtis – visapusiškas rūpinimasis žmogumi: jo siela, dvasia ir kūnu. Todėl diakonijos veiklos sritys aprėpia sielovadą ir tarnystę kūno reikmėms. Vienas pagrindinių Diakonijos uždavinių yra skelbti Evangliją rūpesčių kamuojamam artimajam – žmogui šalia mūsų, kuriam būtina mūsų pagalba. Diakonija primena, kad Dievas myli kiekvieną žmogų ir kiekviename žmoguje yra Dievo paveikslas.

· Diakonijos tikslai:

o pratęsti 1904 – 1939 m. Lietuvoje veikusios „Sandoros“ diakoninę ir kitokią labdaringą veiklą, gaivinti, stiprinti ir plėtoti krikščioniškas humanistines tradicijas;

o dalyvauti išlaikant Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčią;

o vystyti socialinę diakoninę veiklą;

o vadovaujantis krikščionišku gailestingumu, teikti materialinę, moralinę, ligonių slaugos ir kitokią pagalbą atskiriems asmenims, įstaigoms bei organizacijoms;

o globoti mokyklas, jaunimo krikščioniškąsias organizacijas;

o ruošti ir įgyvendinti švietimo, religinio auklėjimo, socialinės globos ir rūpybos programas bei projektus bendradarbiaujant su kitomis panašia veikla užsiimančiomis organizacijomis bei koordinuoti jų darbą;

o ieškoti rėmėjų šalpos bei rėmimo programą įgyvendinimui;

o ruošti ir įgyvendinti programas bei projektus, kurie padėtų įsigyti finansinių lėšų, reikalingų teikti materialinę pagalbą atskiriems asmenims, ligonių slaugai ar kitų viešosios įstaigos tikslų įgyvendinimui;

o bendradarbiauti su rėmėjais bei kitomis organizacijomis padedančiomis vystyti ir tobulinti Diakonijos veiklą.
ISTORIJA

“Sandoros” veikla 1904- 1940 metų laikotarpyje

 

Sandoros įkūrėjo Kristupo Lokio šeimos portretas 1904 m.

Atvirukas. Išleido H. Steinwenderio fotosalonas. D. Kauno rinkinys

Daugiau nei prieš du šimtus metų Mažojoje Lietuvoje vokiečiai jau turėjo išvystas veikiančias labdarybės organizacijas. 19-to šimtmečio antrojoje pusėje ir lietuvių tarpe atsirado asmenų, kurie ragino lietuvius organizuotis savarankiškam krikščioniškam savitarpiniam labdarybės darbui, tuo nenusileisdami vokiečiams. Panašių idėjų pagrindais buvo įsteigta,beveik prieš šimtą metų, lietuvių evangelikų liuteronų labdaros ir kultūros draugija “Sandora” (įsteigimo metai-1904). Tačiau tiesa yra ta, jog ne visus 97 metus “Sandoros” veikla gyvavo. Kaip ir didžioji dauguma bažnytinių organizacijų, II-ojo pasaulinio karo metais buvo uždraustos ir vėliau išnyko, taip ir draugystei “Sandora” liko laukti šviesesnių bei geresnių laikų. Tik maždaug prieš dešimtį metų “Sandoros” veikla vėl atgijo, rėmėjų iš vakarų dėka. Tačiau reikia pripažinti tai, jog atgijusi pastarosios organizacijos veikla yra daugiau ar mažiau pakitusi lyginant su prieškarine “Sandoros” veikla.


Skaitykite plačiau