Pagrindinis meniu
Všį Gabrielius


Projekto „Būk laisvas – nebūk priklausomas!“ (Nr. 07-004-P-0001) tikslas – teikti psichosocialinės reabilitacijos paslaugas asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, ir padėti reintegruotis į visuomenę ir (ar) darbo rinką bei joje išlikti.

Tikslinė grupė – nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomi asmenys ir jų šeimos nariai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:

  • nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų psichologinė ir socialinė reabilitacija, teikiant trumpalaikės socialinės globos paslaugas, kaip tai nustatyta Socialinių paslaugų katalogo 2 punkte;
  • reintegracijos veiklų organizavimas, siekiant skatinti asmens socialinio savarankiškumo ir darbingumo, profesinės kompetencijos ir pajėgumo dalyvauti darbo rinkoje atkūrimą ir didinimą;
  • mokymų, kvalifikacijos kėlimo ir supervizijų organizavimas darbuotojams, vykdantiems psichologinės ir socialinės reabilitacijos veiklą;
  • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomų asmenų šeimos nariams organizavimas;
  • pagalbos teikimo nuo psichoaktyviųjų medžiagų priklausomiems asmenims viešinimo organizavimas.

 

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra.

Projekto partneriai – psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas teikiančios įstaigos (partnerių žemėlapis):

VšĮ „ALFA CENTRAS“

Viešoji įstaiga „ETERNA VITA“

VšĮ „Gabrielius“

Labdaros ir paramos fondas „Nugalėtojų akademija“

Labdaros ir paramos fondas „Prieglobstis“

Viešoji įstaiga „Pusiaukelis“

Viešoji įstaiga „Sugrįžimas“

VšĮ „Taikos kelias“

VšĮ „TC Laisva valia“

Vilniaus arkivyskupijos Caritas

VšĮ „Vilties švyturys“

 

Projekto pradžia – 2023 m. kovo 27 d., veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. balandžio 1 d.  

Projekto trukmė – 60 mėn. 

 

Projekto apimtis – iki 2028 m. psichosocialinės reabilitacijos ir (ar) reintegracijos veiklose sudalyvaus 2079 asm., iš jų 45 proc., baigę dalyvauti veiklose, pradės mokytis, ieškoti darbo, pradės dirbti, įskaitant savarankišką darbą.

 

Projekto finansavimo suma – 15 954 246,00 Eur.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

 

Trumpai apie projektą:

Psichoaktyviųjų medžiagų (narkotikų, alkoholio ir kt.) vartojimas yra sudėtinga socialinė ir sveikatos problema tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų. Socialinių įgūdžių trūkumas, žemas išsilavinimas (ypač vyrų grupėje), didelis psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas, stigmatizavimas visuomenėje, nepakankamas dėmesys pažeidžiamų grupių psichikos sveikatai ir psichologinei gerovei, psichologinės socialinės reabilitacijos bei reintegracijos paslaugų priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų asmenims trūkumas lemia asmenų socialinę atskirtį. Asmenys, sergantys priklausomybe, dažnai neigia problemą ir ne visada linkę kreiptis pagalbos, nepakankama specialistų kompetencija atpažinti priklausomybes ir kt.

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas neigiamai veikia asmens fizinę, psichikos sveikatą, ugdymo, mokymosi pasiekimus, socialinius santykius ir gerovę, saugumą, neigiamai atsiliepia visų valstybės valdymo sričių pasiekimams ir darniam vystymuisi. Žalingas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas veikia ne tik patį asmenį, bet ir jo šeimos narius bei visuomenę. Nesprendžiant sveikatos, saugos ir gerovės klausimų, dėl neigiamų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo pasekmių gali sumažėti darbo jėgos produktyvumas ir išaugti sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų ir baudžiamosios teisenos kaštai.

Priklausomybės ligomis sergančio asmens (jo šeimos) finansinės galimybės daugeliu atveju yra ribotos (asmuo nedalyvauja darbo rinkoje, neturi pajamų šaltinio, turi skolų ir pan.), taip pat socialiniai santykiai su šeimos nariais dažnai būna nutrūkę ar atšalę, o tai daro įtaką jo galimybėms kreiptis ir gauti reikiamas paslaugas.

Asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo, būtina suteikti galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos ir reintegracijos paslaugas tam, kad jie galėtų sėkmingai integruotis į visuomenę. Nutraukus psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą sumažėja tokių asmenų socialinė atskirtis, gerėja jų sveikata, mažėja pavojus kitų žmonių saugumui, materialiniai nuostoliai dėl nusikalstamumo, nedarbo, eismo įvykių ir pan.
VšĮ „Gabrielius“

 

Vienintelis VšĮ „Gabrielius“ steigėjas Viešoji įstaiga Liuteronų diakonija.

 

VšĮ „Gabrielius“ direktorius Valdas Miliauskas.

 

Steigiamos VšĮ „Gabrielius“ veikla socialinė, jos veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus, siekti pagerinti priklausomybe sergančių ir jų artimųjų bei kitų psichologinių bei socialinių problemų turinčių žmonių gyvenimo kokybę. Teikdama psichologines, socialines, reabilitacines paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms, įstaiga vykdo diakoninį darbą ir steigėjo misiją.

 
Reabilitacijos ir resocializacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms

 

VŠĮ „Gabrielius", būdama Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios diakoninės veiklos dalis, siekia įrengti ilgalaikės reabilitacijos centrą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims Vyžių k. Šilutės raj., tokiu būdu prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

Projekto nuotraukos pateikiamos žemiau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planai, tikslai, realios situacijos analizė

 

Reali situacija:

 

1. Priklausomybės liga nuo narkotinių medžiagų susergama nepastebimai – darant moralinius kompromisus, peržengiant narkotikų vartojimo pasekmių baimę, bei mėginant narkotinę medžiagą. Dažniausiai pirmą mėginimą lemią smalsumas.

 

2. Narkotinių medžiagų vartojimo statistika neatitinka realios situacijos – taip mano daugelis narkotikus vartojančių asmenų. Šimtai vartojančiųjų kelis metus slepia savo polinkį, neigia, arba nemato savo problemos ir nesikreipia pagalbos.

 

3. Vienas narkotikus vartojantis žmogus, savo vartojimo laiku, įtraukia nuo 7 iki 10 naujų potencialių vartotojų, kurie dažniausiai yra iš jaunimo tarpo. Geidžiamiausias taikinys – turtingos šeimos, iš kurių tikimasi pelnytis bei padengti su narkotikų vartojimu susijusias išlaidas.

 

4. Negausiai narkotines medžiagas vartojantis žmogus visuomenei yra pavojingesnis. Jo dėka sukuriamas mitas apie galimybę kontroliuoti potraukį narkotikams, nepasireiškus regimoms pasekmėms, sudaroma nekenksmingumo prielaida, todėl naujai įtraukiamų į vartojimą asmenų skaičius dažnai didesnis nei įgudusio vartotojo.

 

5. Vienas narkotikus vartojantis asmuo vidutiniškai per dieną išleidžia iki 200,00 Lt narkotinėms medžiagoms įsigyti. Tokiai sumai gauti, visuomenei padaroma žala siekia iki 500,00 – 600,00 Lt. Per metus vienas narkotikus vartojantis asmuo gali padaryti visuomenei žalos iki 216.000,00 Lt. Šiuo atveju negalima apskaičiuoti moralinių ir emocinių traumų, bei kitų išlaidų, susijusių su prarastu turtu ar sveikata visuomenės žmonėms.

 

6. Reabilituojant bent vieną asmenį yra apsaugomas žmonių turtas, saugoma sveikata, gerinama žmonių ir valstybės gyvenimo kokybė, mažinama „juodųjų“ pinigų apyvarta, stabdomas nusikalstamų grupuočių ir net terorizmo finansavimas. Reabilitacijoje išlaikomi 12 asmenų per metus išsaugotų iki 2.592.000,00 Lt vertės žmonių turto.

 

7. Manoma, kad apie 10% vartojančiųjų ieško pagalbos ir tik 2% iš jų pradeda naują gyvenimą. Vienas pakeitęs gyvenimą asmuo tampa įkvėpimu ir paskatinimu visiems kitiems sveikti, bei efektyviausiai teikia motyvaciją ir pagalbą sveikstantiems. Sugrąžintas į sveiką gyvenimą vienas asmuo per savo 20 metų sveiko gyvenimo gali išsaugoti iki 4.320.000,00 Lt vertės žmonių turto.

 

Tikslas: Sugrąžinti į pilnavertį visuomenės gyvenimą priklausomybe sergantį asmenį.

 

Vizija: VŠĮ „Gabrielius“ – tai moderniausias ir efektyviausias Lietuvoje reabilitacijos ir resocializacijos centras priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms, kuriame atnaujinant dvasinį (pneuminį), sielinį (psichologinį) ir kūnišką (somatinį) žmogaus potencialą, bei prevenciškai veikiant aplinką, gerinama sveikstančiųjų ir visuomenės gyvenimo kokybė.

 

Misija: VŠĮ „Gabrielius“, būdama Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios diakoninės veiklos dalis, siekia įrengti ilgalaikės reabilitacijos centrą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, tokiu būdu prisidėti prie visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.

 

 

Uždaviniai:

 

1. Suteikti priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms laikiną, kokybišką apgyvendinimą įstaigos patalpose (Vyžiai), išsaugant jų orumą ir konfidencialumą.

2.  Suteikti fizinės sveikatos atstatymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo galimybes.

3. Suteikti galimybes intelektualinei lavybai, savišvietai bei dvasingumo puoselėjimui.

4. Suteikti psichoterapines ir sveikatos, bei gyvenimo kokybės gerinimo paslaugas.

5. Suteikti galimybes atnaujinti ir įsigyti darbo bei tarpusavio pagalbos įgudžius.

6. Teikti ilgalaikę priežiūrą ir pagalbą užkertant kelią atkričiui.

7. Sudaryti sąlygas studentams, jų praktikos atlikimui.

 

Planai uždavinių įgyvendinimui:

 

1. Suteikti priklausomybės ligomis sergantiems žmonėms laikiną, kokybišką apgyvendinimą įstaigos

patalpose (Vyžiai), išsaugant jų orumą ir konfidencialumą:

1.1. Pilnai suremontuoti ir pritaikyti gyvenimui ir darbui esamus pastatus;

1.2. Naudingai ir pavyzdingai sutvarkyti teritoriją.

 

2. Suteikti fizinės sveikatos atstatymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo galimybes:

2.1. Įrengti vasaros sporto aikštelę, sporto – treniruoklių salę, pirtį ir maudyklę.

 

3.  Suteikti galimybes intelektualinei lavybai, savišvietai bei dvasingumo puoselėjimui:

3.1. Sudaryti sutartis su mokslinio švietimo organizacijomis ugdymui garantuoti;

3.2. Įkurti biblioteką, skaityklą ir audio – videoteką;

3.3. Kultūriniams renginiams ir dvasiniam susikaupimui naudoti Evangelikų Liuteronų Vyžių bažnyčios pastatą.

 

4. Suteikti psichoterapines ir sveikatos, bei gyvenimo kokybės gerinimo paslaugas:

4.1. Vykdyti 12 žingsnių programą;

4.2. Vykdyti motivacijos gerinimo užsiėmimus;

4.3. Vykdyti vertybinės psichoterapijos kursą;

4.4. Vykdyti menoterapijos krypties užsiėmimus;

4.5. Vykdyti tęstines psichologines ir socialines konsultacijas bei pagalbą;

4.6. Puoselėti sveikos gyvensenos programas.

 

5. Suteikti galimybes atnaujinti ir įsigyti darbo bei tarpusavio pagalbos įgudžius:

5.1. Įtraukti sveikstančius į bendrą darbą, kuriant ir puoselėjant reabilitacijos vaizdą;

5.2. Įrengti vaismedžių sodą ir sklypą daržovių auginimui, bei prižiūrai;

5.3. Įrengti naminių paukščių ir gyvūnų auginimo patalpas;

5.4. Bendruomeniškai auginti daržoves ir naminius gyvūnus;

5.5. Vykdyti pastatų eilinius remonto darbus, kuriems nebūtina specialistų priežiūra;

5.6. Atlikti teritorijos tvarkymo ir įrengimo darbus;

 

6.Suteikti galimybę sėkmingai sugrįžti į visuomenės pilnavertį gyvenimą:

6.1. Įtraukti sveikstančius į anonimines ir palaikymo grupes;

6.2. Padėti sveikstantiems susirasti gyvenamą būstą ir darbą;

6.3. Padėti sveikstantiems pradėti, arba tęsti mokslus, ar studijas;

6.4. Padėti skirtinguose miestuose įsigyti (nuomuotis) būstą sveikstančių resocializacijai;

6.5. Įtraukti sveikstančius į dalinės atsakomybės programą, apgyvendinant įstaigos būste.

 

7. Teikti ilgalaikę priežiūrą ir pagalbą, užkertant kelią atkričiui:

7.1. Teikti psichologines ir socialines konsultacijas, sugrįžus į pilnavertį gyvenimą;

7.2.Stebėti ir perspėti atkričio galimybes, bei esant reikalui suteikti trumpalaikę reabilitaciją.

 

Politika ir programos:

 

Reabilitacijos centrui įkūrimui, sveikstančiųjų apgyvendinimui, Lietuvos Liuteronų Bažnyčia skyrė pastatų kompleksą Vyžiuose (Šilutės raj.), bei numatė efektyvias poveikio programas jų sveikimo rezultatams pasiekti. Šios poveikio programos išsiskiria savitu požiūriu į sveikstantį: globaliu ir tridimensišku – dvasia, siela, kūnas - visas žmogus turi sveikti tolygiai, paklusdamas Kūrėjo numatytiems dėsniams. Dvasinės dimensijos teigiamam puoselėjimui naudojamos dvasingumo praktikos, sielinės – psichologinės intervencijos bei poveikiai, o kūniškos dimensijos ugdymui naudotinos sporto ir darbo veiklos.  

VŠĮ „Gabrielius“ numato 70-ies savaičių sveikimo programą, kuri padalinta į septynias dalis po dešimt savaičių kiekvienai. Dešimties savaičių laikotarpiai vadinami fazėmis, kurios atitinka sugrįžimo į pilnavertį gyvenimą žingsnius ir garantuoja nuoseklų tridimensinį žmogaus virsmą. Perėjimas į kitas fazes vyksta nuosekliai, pasiekus atitinkamus rezultatus. Sveikstantančiojo gyvenimas reabilitacijoje ribojamas dienotvarke ir vidaus taisyklėmis, kurios sąlygoja bendravimą su žmonėmis tiek centre, tiek už jo ribų, bei suteikia tvarką ir bendruomeniškumą.

Reabilitacijos centre sveikimo ir 12 žingsnių programas veda specialiai parengti asmenys. Psichologinę ir socialinę pagalba teikia tos srities specialistai. Centre ūkio priežiūrą organizuoja, gamina maistą bei kitus gyvenimo įgudžius lavina patys reabilitantai.
Projektuojamų pastatų nuotraukos ir planai:

 

·  Genplano schema

·  Pagalbinis pastatas 1A planas

·  Pagalbinis pastatas 2A planas

·  Pagrindinis pastatas 1A planas variantas B

·  Pagrindinis pastatas 1A planas variantas B_1

·  Pagrindinis pastatas 2A planas variantas A

·  Pagrindinis pastatas 2A planas variantas B